Jordy Brouns Photography / jordybrouns.nl
d.d. december 2017 (versie 1.0)

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw
Auteurswet 1912

Fotografisch werk
Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager
De drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een afdruk, usb-stick of geheugenkaart.

Fotograaf
De gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Geldt voor alle toepassingen, dus ook naast de fotografische werken.

Wederpartij
De wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik
Verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen, mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

4.4 Het wel of niet berekenen van reiskosten is afhankelijk van de in de offerte gestelde voorwaarden. Wanneer niet nadrukkelijk anders is gemeld zijn alle reiskosten op basis van nacalculatie (€ 0,25 per kilometer exclusief btw). Onder reiskosten vallen ook de kosten die (extra) gemaakt dienen te worden voor bijvoorbeeld parkeren.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemplaar

7.1 Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd door middel van WeTransfer (http://wetransfer.com) of in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

8.6 Over de geselecteerde foto’s kan niet worden gecorrespondeerd.

9. Overmacht

9.1 Indien Wederpartij de overeenkomst niet nakomt zonder dat er sprake is van een in de wet omschreven overmachtssituatie, dan blijft opdrachtgever het overeengekomen totaalbedrag aan Jordy Brouns Photography verschuldigd.

9.2 Indien de Fotograaf de overeenkomst niet nakomt zonder dat er sprake is van een in de wet omschreven overmachtssituatie, dan zal de Fotograaf zich naar vermogen inzetten een vervangende oplossing te zorgen.

9.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Fotograaf en Wederpartij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen.

9.4 De Fotograaf en Wederpartij hebben het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de nadat de Fotograaf en Wederpartij haar verbintenis had moeten nakomen.

9.5 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort.

9.6 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door beide partijen niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10. Klachten

10.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

11. Bezit/eigendom Beelddragers

11.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

11.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

11.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

11.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

11.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

12. Zichtzendingen

12.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

12.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

12.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

12.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

13. Opdracht

13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren. Wederpartij verstrekt Fotograaf alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

13.3 Fotograaf is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig en verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Wederpartij. Wederpartij kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht. Fotograaf dient deze instructie naar behoren dan wel met eigen inzicht zo goed mogelijk in te vullen. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

13.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

13.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

13.7 Voor de uitvoering van de opdracht dient er een afsluitbare en beheerde ruimte toegewezen te zijn (let op: geen kluisje).

13.8 Indien de Wederpartij tijdens de uitvoering van de opdracht niet in staat is voldoende consumpties beschikbaar te stellen worden deze kosten achteraf apart gefactureerd.

13.9 De Wederpartij verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Fotograaf ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

14. Internet

14.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 2048px aan de lange zijde.

14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet.

14.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

15. Auteursrecht

15.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust ten alle tijden bij de fotograaf.

15.2 Fotografische werken worden gebruikt voor eigen doeleinden en mogen niet worden doorverkocht aan derden. De Wederpartij is er daarnaast vrij in ten behoeve van eigen doeleinden (bijvoorbeeld print) om foto’s voor alle andere mediatypen te gebruiken. Als de Wederpartij het verzoek ontvangt van een andere (media)partij, dan wel zichzelf om de Fotografische werken rechtenvrij te gebruiken/aan te leveren, zonder bronvermelding zal de organisatie in alle gevallen de Fotograaf zonder hier tussen te zitten met een vergoeding moeten doorverwijzen.

16. Licentie

16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

16.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

16.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

17. Sublicenties

17.1 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

18. Inbreuk op auteursrecht

18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

18.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19. Aansprakelijkheid

19.1 De Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade die is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen taken.

19.2 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen en/of personen.

19.3 De Wederpartij dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden.

19.4 De Wederpartij is aansprakelijk voor schade aan apparatuur, ontstaan door (voor of tijdens, of na de uitvoering van de werkzaamheden) opgetreden storingen in de aangeboden stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken en/of voor eventuele schade door publiek toegebracht aan apparatuur of eigendommen, tijdens de voorbereiding, tijdens het optreden en na afloop hiervan.

19.5 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor typ- en/of spelfouten, in welke mate dan ook.

20. Naamsvermelding

20.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

20.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

20.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

21. Persoonlijkheidsrechten

21.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 subcent A win acht.

21.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

22. Rechten van derden

22.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

22.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

23. Annulering

23.1 De Wederpartij is bevoegd de opdrachtovereenkomst en/of offerte voor opleveringsdatum te annuleren mits zij van de annulering in een aangetekend schrijven aan Fotograaf doet blijken en zij voor of gelijktijdig met de annulering aan Fotograaf een bedrag betaalt van:
a) 25% van het factuurbedrag bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van meer dan 120 dagen voor de opleveringsdatum;
b) 40% van het factuurbedrag bij annulering in de periode vanaf de 120ste tot en met 61ste dag voor de opleveringsdatum.
c) 60% van het factuurbedrag bij annulering in de periode vanaf de 60ste tot en met de 31ste dag voor opleveringsdatum.
d) 80% van het factuurbedrag bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode vanaf de 30ste tot en met de 15e dag voor de opleveringsdatum.
e) 100% van het factuurbedrag bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van minder dan 14 dagen voor de opleveringsdatum.

23.2 Indien de veiligheid van zowel personen dan wel materiaal tijdens de uitvoering van Opdracht en daarbuiten te maken met de Opdracht niet kan worden gegarandeerd door de Opdrachtgever is de Fotograaf gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, met als gevolg dat het volledige factuurbedrag in rekening wordt gebracht.

24. Faillissement/surséance

24.1 Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

25. Rechts- en forumkeuze

25.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

25.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

25.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.